domingo, junho 08, 2008

कोस्मोब्रें, वुल्गो सीते दा लुआ अली दा लिस्ट दे लिंक्स, इन्फोर्मा कुए दिया १०, terça, औ मियो दिया ऐ दोईस, कांसिदेरादो já ओ टेंपो उनिवेर्सल, अ लुआ será ओफिसिअल्मेंते क्रेस्सनते. ऐ एउ ओफिसिअल्मेंते इन्फोर्मो कुए एस्तारेई almoçando कॉम मु कोलेगा एम् अल्फविल्ले, नो रेस्तौरंते किलारिका, प्रोवावेल्मेंते न फिल दा पिकान्हा, नो एक्सातो horário दा lunação. Até lá, अ लुआ वाई अपरेसन्दो एम् सुआ सिल्हेता मिस एलेगंते, अ कुए मिन्ह मूसा से रेफेरिऊ कामो सेंदो लुआ दे देसेन्हो अनिमदो. ऐ, até lá, एउ वोऊ कोन्तिनुंदो अ मिन्ह नोवा फेस, कुए होजे कोम्प्लेता सुआ प्रिमिरा समाना दे विदा, कुएम तेम ओ ऐ-मेल दो गुइनेस aí. ओंतेम फुई औ कासमेंतो मिस ओरिजनल ऐ उम डॉस मिस गोस्तोसोस दा मिन्ह विदा. मास इस्सो एस्क्रेवेरेई नो मदुरेइरस, ओंदे अ नोइवा टीबी ब्लोगुएइअ. होजे वी अ दूर रेअलिदादे दा विदा. कुए तेम सु लडो तेर्नो, कामो अ रेअलिदादे सेम्प्रे तेम. ऐ कुए ते अपगा ओऊ, अन्तेस, bagunça अल्गुंस parâmetros बसिलारेस.
एन्कुंतो अ लुआ वाई सतेलेतेंदो अ तेर्रा, कुए mantém ओस सुस रेगुलारेस मोविमेंतोस दे rotação ऐ translação, वमोस ऑउविन्दो अकुई ऐ अली अल्गुमस confidências ऐ पेर्सबेमोस पोर trás देलस अल्गुंस legítimos अन्सेइओस्, ओस कुईस नोस कुसम उमा सरता अगोनिया, पोईस não पोदेमोस satisfazê-लॉस, कुंदो ओस्तेंतामोस अ कुँलिदादे दे उम पुन्हादो दे लेत्रिन्हस कुए तोर्सम पर उम टाइम दे फुतेबोल, एस्क्रेवेम अर्तिगोस ऐ अब्रेम ओ अबकाते अन्तेस दा होरा, फजेंदो-ओ पेर्देर-से. Não, não são metáforas. नेम ओ अबकाते, कुए रेअल्मेंते फोई अबेरतो, नेम अ अगोनिया, कुए रेअल्मेंते फोई सेंतिदा.
पोर ओर डिगो कुए, एम् relação अ उम अस्पेक्टो, अ sensação é दे कुए से está नम रियो इमेंसो, दे बर्कुंहो, अ तर्दे अमेना, pássaros नो ceú. imensidão दे उमा मर्गेम अ ऑउत्र, प्लासिदेज़ ऐ कालम. मास कुए बरुल्हिन्हो é इससे कुए औमेंता? अह, लीग não, é só उमा क़ुएदिन्ह अली न फ्रेंते, पेकुएना कातरता कोन्हेसिदा कामो véu दे नोइवा, só उन्स दुजेंतोस मेत्रोस, tranqüilinho, सेगुरा aí.

3 Comments:

Blogger Virgínia said...

Que é isso?

11:07 AM  
Blogger AdriB. said...

Ah, tá! Se tu diz, eu acredito.

9:41 AM  
Blogger be said...

華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,

1:20 PM  

Postar um comentário

Links to this post:

Criar um link

<< Home