sábado, maio 31, 2008

किस देसिदिदामेंते एस्त्रन्हा não दोर्मिर. Não पक से एस्तावा फजेंदो उमा peça, उम अर्तिगो, जोगंदो बरल्हो ओऊ अस्सिस्तिन्दो अ फिल्म. Não दोर्मिर दे फिकार ओल्हान्दो ओ तेतो. अस्सुस्तादोर, न पेर्स्पेक्टिवा दे कुए इस्सो वेन्हा अ से रेपेतिर. मास ओ सोनो कुए अस्सोला अकालमा ऐ अविसा कुए não तेम कामो não दोर्मिर होजे. अस्सिम एस्पेरो. बुस्क़ुएइ सिनैस दे उम recomeço, símbolos दे उमा रेतोमादा, ओऊ, कामो दिस्से, दे उमा तोमादा. कांसेगुई अल्गुंस: होजे é sábado, तेंहो इससे último दिया दा समाना, कामो उम pré-começo सेमानल, पर प्लानेजर ऐ एस्त्रुतुरार ओस प्लानोस. होजे é ३१, तेंहो ओ último दिया दो mês इंतेइरिन्हो पर प्लानेजर ओ recomeço. ऐ é ३१ दे मियो, तेंहो ओ último mês दो सेमेस्त्रे इन्टिरो पर começar अ अजिर. कुएम अकोम्पन्हा सबे अस पलाव्रस कुए पोदेम एक्स्प्लिकार इससे सेंतिमेंतो रिम कुए तेंतो दोमिनर ऐ वेंसर: estagnação. सबोतागेम. Já एस्क्रेवी अन्तेस कुए मिन्ह विदा तेवे अल्गुंस मोमेंतोस देसिसिवोस, तोमदास दे decisões कुए फिज़रम एस्तर ओंदे एस्टु. ऐ फोर एस्सेस मोमेंतोस, हौवे अल्गुमस forças पोसितिवास कुए फॉरम देलिनेंदो ऐ कांफिर्मंदो अस रोतास traçadas. ऑउत्रोस मोमेंतोस, नो एन्तान्तो, से प्रोलोंगाराम. ऐ एस्टु नम देस्सेस. ओ मिस प्रोलोंगादो. कामो अकाबी दे कोन्वेर्सर há पौको, कॉम उमा पेस्सोया तरी एस्पेसिअल, वक está अन्दंदो नुमा त्रिल्हा, सबे कुए haverá अल्गुमस bifurcações. ऐ कुए, उमा वेज़ तोमदास, não poderá वोल्टर. Aí से देपारा कॉम उम obstáculo. ओ कुए तेंहो फेइतो é किदर बम दो obstáculo. कोलोको अल्गुंस गल्होस ऐ पेद्रस अ मिस. ३१ दे मियो दे २००८. तेंहो ओ सेगुन्दो सेमेस्त्रे, कॉम उम mês दे bônus, पर कोन्स्त्रुइर् अ सोलिदेज़ दो रेस्तो दा मिन्ह विदा. ऐ एउ वोऊ.

4 Comments:

Blogger Carla Arend said...

uma vez alguém me disse que apenas o tempo limita a vida, respondi, utópica e feliz: pois então, acabemos com o tempo.

3:14 PM  
Blogger Virgínia said...

"Tenho o segundo semestre, com um mês de bônus, pra construir a solidez do resto da minha vida. E eu vou"... será que dá?

9:09 PM  
Blogger Madureira said...

dá.

12:33 AM  
Anonymous Anônimo said...

華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,
酒店經紀,
酒店工作,
酒店上班,
酒店打工,
禮服酒店,
禮服公關,
酒店領檯,
華麗夢想,
夢世界,

1:15 PM  

Postar um comentário

Links to this post:

Criar um link

<< Home